Chevron/Ecuadorian Amazon Film Tries Not to Take Sides, but Fails