Still Protecting Obama's Radical Pal, Rashid Khalidi