ABC's Cynthia McFadden Compares Hillary Clinton to Thomas Jefferson