Flashback: Media Amazed by Obama's 'Deft' Libya Policy