Media Mash: Networks Skip Obama Gaffes, Hound Romney