CyberAlert -- 09/11/2000 -- Cheney Hit at Emmy Awards